Bio-Organic-Čistota

Bio-Organic-Čistota

Bio certifikace  

Spolek milců čaje s.r.o. je od roku 2016 oficiálně certifikován u autorizované společnosti ABCERT AG jako dovozce čajů v kvalitě BIO

pod registračním číslem: CZ-PR-010-01226-CH

Obecně o pesticidech

Není asi žádným tajemstvím, že se v potravinách, které se běžně objevují na pultech větších či menších obchodů, ale i v potravinách, které si sami s láskou vypěstujeme na vlastní zahrádce, mohou nacházet takzvaná rezidua (česky zbytky) pesticidů. Tyto se do nich mohly dostat mnoha různými způsoby, zejména v souvislosti s jejich aplikací, kterou je nejčastěji postřik, ale též díky průsaku spodními vodami nebo díky kontaminaci půdy v dobách minulých.
Tato problematika se týká samozřejmě i čajů. Jak výsledky laboratorních vyšetření odebraných vzorků ukazují, díky honbě za vyšším výnosem a tedy ziskem, se čajoví plantážníci dopouštějí až příliš často porušení zásad ochrany zdraví člověka a přírody. Tato skutečnost nás samo sebou nenechává klidnými.
Navíc se díky nejednotnosti při stanovování povolených limitů obsahu reziduí pesticidů v rámci jednotlivých částí světa stává, že čaj, který se může prodávat v USA se nemůže prodávat v EU nebo čaj, který nelze prodávat v Polsku lze prodávat na Ukrajině.
Uvědomujeme si nepřehlednosti této situace, kdy je pěstitel pod dvojím tlakem a musí se rozhodnout, zda použít některý z dostupných pesticidů v přijatelné míře tak, aby ochránil svoji rostlinu před napadením škůdci. Protože však neví, kam jeho čaj doputuje, není schopen stanovit míru a kvalitu ošetření. Tedy se může stát, že se v čaji určeném pro český trh najdou rezidua zakázaných pesticidů, která překračují povolenou normu stanovenou pro EU. Tento čaj by se však bez problémů mohl prodávat například v Japonsku, USA, Rusku, Číně nebo zemích třetího světa.
Abychom předešli podobné situaci, rozhodli jsme se pro naprosto bezprecedentní kroky, kterými chceme chránit zdraví našich zákazníků, a navíc i přispět ochraně přírody a tedy trvale udržitelnému způsobu pěstování čaje.
Těmi to kroky jsou:
A Kontrola obsahu reziduí pesticidů a dalších nežádoucích látek u všech čajů v naší nabídce.
B Zaměření se na nákup čajů ze zahrad certifikovaných „organic“.
C Upřednostňovat čaje sklízené z divokých čajových stromů, pokud je to v dané zemi vůbec možné.
D Podporovat svými nákupy zakládání tzv. „permakulturních“ zahrad, tedy zahrad, kdy jsou čajovníky vysázeny mezi stávající divoký či polodivoký porost tak, aby nedošlo k narušení biologické rovnováhy u místní flóry i fauny.
Pro snadnější orientaci vás, našich zákazníků, budeme nabízené čaje označovat originálními piktogramy (pečetěmi čistoty), které budou zveřejněny našich webových stránkách. V rámci tohoto kontrolního mechanismu se však může stát, že nebudeme schopni zajistit konkrétní čaj, neboť nebude splňovat námi požadovaná kritéria. V tomto případě tedy tento čaj z nabídky vyřadíme.

Pečetidla čistoty čaje

ME ME – Meets EU Standards – Čaj je testován v laboratoři a rezidua kontrolovaných látek nepřekračují limity stanovené pro EU.

WA WA – Wild Arbor – Čaj je sklízen z divoce rostoucích čajovníků.

PC PC – Permaculture – Čaj je sklízen z polodivokých zahrad, které byly vysázeny s ohledem na trvale udržitelnou přírodu.

CO CO – Certified Organic – Čaj je pěstován bez použití chemických hnojiv a postřiků. Plantážník i vývozce jsou certifikováni.

NG NG – Naturally Grown – Čaj je pěstován bez použití chemických hnojiv a postřiků. Plantážník či vývozce však nejsou certifikováni.

Co jsou pesticidy?

Pesticidy jsou specifické chemické přípravky obsahující účinnou složku, která je  určena k systémové regulaci, případně k hubení cizopasných rostlinných nebo  živočišných škůdců, k ochraně zemědělských plodin během vegetačního období, kulturních porostů a skladových zásob konvenční potravinové produkce.

Podle účinku pesticidy dělíme na různé druhy, nejčastější okruhy látek jsou:

  •                      Fungicidy: prostředky určené k ochraně před houbovými chorobami
  •                      Herbicidy: pesticidy určené k hubení rostlin (plevelů)
  •                      Insekticidy: přípravky určené k hubení hmyzu (dezinsekce)

 

Pesticidy a čaj

Pesticidy aplikované postřikem na čajovník se později objevují i v hotovém čajovém nálevu. Množství pesticidů v nálevu souvisí se samotnou přípravou čaje, obecně se traduje, že na migraci škodlivin může mít vliv zvýšená teplota vody a přehnaně dlouhém louhování, nicméně v této fázi je boj s pesticidy již neúčinný a spotřebitel je konfrontován s látkami přímou orální cestou. Proto je nutno důrazně dbát na preventivní kontroly kvality importované produkce čajů a trvat na pečlivé separaci produkce i samotných dodavatelů čajů.

Předběžná opatrnost je zcela na místě, jelikož generalizovat vliv pesticidů

v čaji na lidské zdraví nelze. Proto není možné stanovit ostrou hranici mezi dobrem a zlem. Každý lidský jedinec je disponován jinými schopnostmi a odolností v rámci svého vlastního organismu a zdravotního potenciálu.

Obecná ochrana spotřebitele je cesta, kterou je třeba podporovat a důrazně prosazovat.

 

Další nebezpečné látky

Kontaminující látky jsou látky, které nebyly do potravin přidány záměrně, ale dostaly se do nich v průběhu jejich výroby, balení, přepravy atd.

Mezi nejčastěji zmiňované a monitorované kontaminující látky patří:

  • Těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť, cín, arsen…)
  • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), jsou látky vznikající při spalování, jsou součástí spalin motorů, nátěrových hmot atd. Byla prokázána karconogenita, především u rizikového benzo(a)pyrenu.
  • Melamin je syntetická, organická sloučenina vyráběná především jako surovina pro přípravu plastů. Pokud je zpracovaná do formy „talířku, hrnečku, lžičky“ je její použití naprosto bezpečné. Známe případy, kdy se v tzv. třetích zemích melamin objevil v potravinách určených k přímé spotřebě.
  • Mykotoxiny (Aflatoxiny, Ochratoxin A, DON, ZEA…) jsou toxické plísně vyskytující se v zemědělské produkci jako polní toxická plíseň.

 

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že i u čaje certifikovaného jako „Organic“, kdy je prokazatelně ověřeno, že byl pěstován, sklízen a zpracováván čistou metodou bez přítomnosti chemických přípravků může dojít ke kontaminaci.

–         při prudkém sušení a při kontaktu se spalinami se mohou v průběhu zpracování objevit kontaminace PAU, tedy polycyklickými aromatickými uhlovodíky

–         při nevhodném umístění vlhkých lístků v průběhu zavadání či fermentace v prostorách, kde byla provedena deratizace či jiný zákrok proti mravencům, hmyzu atd. může dojít ke kontaminaci pesticidy

–         při transportu nebo uskladnění v jeho průběhu může dojít k navlhnutí, a tedy vzniku plísní a rozvoji kontaminace mykotoxiny

 

Proto nelze tvrdit, že certifikace „Organic“ zaručuje absolutní čistotu čaje a tedy vylučuje možnost jakékoliv kontaminace.

 

Jediným, 100% pravdivým a ověřitelným dokumentem o čistotě čaje je tedy protokol o provedené laboratorní zkoušce neboli certifikace, zda čaj splňuje limity stanovené pro dovoz do EU. Naším cílem, je mít certifikované všechny čaje v nabídce.
Comments are closed.